Poznámky k vydání (Release Notes / Changelog)

Obsah

Verze aplikace

Verze 2.0.0 (plánováno Q4, poslední aktualizace k 7.10.)

Nové funkce:

 • Podpora šifrování "encryption at rest" (nutno zapnout v Nastavení - Konfigurace - Šifrování). Umožňuje po dokončení kontroly souborů zásilek detekčními enginy tyto soubory v úložišti aplikace zašifrovat. Podrobnosti viz dokumentace.
  • Podpora šifrování jednotlivých zásilek klíčem odvozeným z hesla nastaveného pro zásilku uživatelem (po zašifrování není nikde v aplikaci uloženo). Bez znalosti a zadání tohoto hesla tak nelze zásilku rozšifrovat a přístup k jejím souborům tak nemá ani administrátor.
 • Kontrola integrity dat. U celých zásilek i jednotlivých souborů lze vyvolat kontrolu integrity dat, která spočítá aktuální kontrolní součty (SHA256) a srovná je s těmi z doby nahrání na server. Výsledek je u jednotlivých souborů i zásilky zaznamenán a zobrazen. Pokud je integrita narušena (soubor poškozen), lze odeslat upozornění dle nastavení. Admin může nastavit, zda kontrolu mohou spouštět u zásilek a souborů i uživatelé, nebo ne. Admin rovněž může naplánovat automatickou pravidelnou kontrolu. V Nastavení - Konfigurace - Integrita dat.
 • Podpora nového antiviru v detekčních nástrojích - FortiClient (Fortinet antivirus).
 • Možnost editace existující zásilky jejím odesílatelem (autorem) a adminem, konkrétně:
  • Admin může nastavit, zda autor může do existující zásilky přidávat nové soubory, nebo z ní mazat existující soubory (oboje ve výchozím stavu zakázáno).
  • Admin může mazat soubory z existujících zásilek a také obnovovat smazané soubory (adminem nebo uživatelem). Uživatel obnovovat smazané soubory nikdy nemůže.
  • Admin může skartovat jednotlivé soubory z existujících zásilek (a uvolnit tak místo v úložišti).
  • Při přidání nového souboru do zásilky dochází k nové notifikaci příjemcům zásilky, obdobně jako při nové zásilce.
 • Hromadné akce nad zásilkami. V seznamech zásilek lze vybrat více zásilek najednou a provést nad nimi hromadnou akci, např. typicky je všechny najednou smazat.
 • Hromadná změna práv vybraných uživatelů. V seznamu uživatelů lze vybrat více uživatelů najednou a hromadně jim přidat či odebrat zvolená práva.
 • Admin může ručně znovu vyvolat (re)test celé zásilky či souboru detekčními nástroji. Vhodné např. pro ověření, zda po aktualizaci signatur anti-viru je zásilka/soubor stále zavirovaný nebo ne.
 • Podpora automatické deaktivace a mazání neaktivních uživatelů (Nastavení - Konfigurace - Nastavení uživatelů). Neaktivní uživatele lze po zvoleném čase zamknout (nebudou se moci přihlásit), případně smazat.
 • Dočasné uživatelské účty. Admin při zakládání lokálního uživatele může nastavit jeho expiraci. Takový účet pak po uvedeném čase expiruje a je automaticky smazán.
 • Lepší podpora pro různé jazyky:
  • Oddělené nastavení primárního jazyka pro e-maily. (Dosud byl určen dle výchozího jazyka aplikace.)
  • Volitelné nastavení sekundárního jazyka pro e-maily. Je-li nastaven, e-mail bude dvojjazyčně, kde druhý jazyk bude následovat pod prvním.
  • Přihlášený uživatel si ve svém profilu může nastavit jazyk. V tomto mu pak budou chodit jemu určené e-maily a nikoli dle globálního nastavení primárního a sekundárního jazyka, viz výše.
 • Nové notifikace (zapíší se do audit logu a voliteně odešlou na e-mail) na události:
  • Chybu při kontrole zásilky. Z důvodu chyby některého z detekčních enginů byl tento při kontrole zásilky vynechán.
  • Nefunkčnost detekčního enginu. Některý z detekčních enginů přestane být dostupný. Může nastat např. při expiraci licence anti-viru, nefunkčním spojení na sandbox, apod.
  • Docházející místo na disku. Pokud volné místo klesne pod 10% na kterémkoli úložišti zásilek a vybraných systémových cestách (/, /var/log, /var/lib/pgsql, /var/lib/kafka).
 • Admin může přesunout zásilku z aktivních do karantény. (Dosud šlo pouze opačně, uvolnit z karantény.)
 • Možnost zakázat použít nebezpečná hesla ze známého úniku (služba "have i been pwned?"). Lze zapnout v Nastavení - Konfigurace - Bezpečnost.
 • Při zakládání nového účtu administrátora je možné místo přímého zadání hesla účtu odeslat e-mail s odkazem pro nastavení hesla novému administrátorovi. (Obdobně jako u uživatelů.)
 • Čítač počtu stažení souborů a archivu zásilky. V detailu zásilky je vidět počet stažení jednotlivých souborů a archivu zásilky (anonymně, přihlášeným uživatelem, adminem). Počítá se pouze dokončené stažení (ze serveru odeslán konec souboru).

Drobné změny:

 • Přihlašovací jména již nejsou citlivá na velikost písmen (case insensitive), tj. stejné chování jako např. v Active Directory. ("test" a "Test" je nyní stejný uživatel, dříve byli dva různí)
 • Při pohledu na detail zásilky dochází k automatické aktualizaci jejích informací (např. stavu šifrování, kontroly integrity, výsledků kontrol, apod.).
 • Upraveno pamatování hesla zásilky:
  • Nastavitelná doba pamatování hesla, viz. Nastavení - Konfigurace - Bezpečnost: "Životnost JWT download tokenů".
  • Pokud není uživatel přihlášený, neukládá se token v prohlížeči (v LocalStorage).
  • Pokud je uživatel přihlášený, zobrazí se mu v dialogu pro zadání hesla zásilky volba "pamatovat heslo po dobu XX minut" (dle nastavení), ve výchozím stavu nezaškrtnutá.
 • Na Dashboardu je zobrazen přehled zapnutých detekčních nástrojů a dostupné informace o nich.
 • Seznam souborů v zásilce lze řadit dle názvu, typu, data nahrání a velikosti souboru.
 • Nastavení požadavků na sílu hesel rozděleno zvlášť pro adminy a zvlášť pro uživatele (dosud bylo společné).
 • V zásilkách lze hledat dle příznaků. Lze tedy např. najít všechny zásilky nastavené jako trvalé.
 • Filtry nad seznamy zásilek lze schovat do jednořádkové lišty, aby nezabíraly příliš místa na obrazovce.
 • Rozděleno zobrazení souborů v zásilce - soubory v karanténě, smazané a skartované zobrazeny zvlášť, v odděleném seznamu.
 • Zlepšeno hledání v kontaktech a skupinách kontaktů (lze hledat obsažené skupiny i kontakty).
 • Výzvy (zásilky ve stavu výzva) lze mazat.
 • Uživatel může "mazat" své příchozí zásilky. Technicky se pouze schovají v jeho pohledu. Opravdové mazání může dělat pouze odesílatel, admin nebo časová expirace.
 • I uživatel u přijatých a odeslaných zásilek vidí, zda zásilka je veřejná nebo ne (doposud viděl jen admin).
 • Upraven proces obnovy/nastavení hesla na základě e-mailu s odkazem pro nastavení hesla. Nyní obsahuje přímo odkaz s unikátním UUID, který stačí otevřít a nastavit nové heslo. Dříve se po otevření odkazu ještě musel přepisovat token uvedený v těle e-mailu.
  • Odpovídajícím způsobem byly rovněž upraveny výchozí e-mailové šablony pro tyto akce. Pokud instalace používá vlastní upravené šablony, je tyto potřeba aktualizovat dle vzoru nových výchozích šablon.
 • Při aktivaci TOTP vícefaktorové autentizace je třeba zadat platný kód z aktivovaného autentikátoru, jinak se aktivace neprovede.
 • Při změně časů expirace v Nastavení - Konfigurace - Workflow lze volitelně tuto změnu přepočítat i pro stávající zásilky (jinak se změna projeví pouze u nových).
 • Podpora FQDN aliasů. Kromě hlavního FQDN lze licenci vystavit i na další domény a bude funkční a platná pro všechny. Aplikace tak může běžet pod vícero doménami.
 • Podpora alternativního https portu - FQDN může kromě domény navíc obsahovat i upravený port, tj. např. https://sofie.sonpo.cz:11443. (Dříve aplikace podporovala jen běh pod nativním https portem 443.)
 • API token lze klepnutím zkopírovat do schránky.
 • Zrušeny akce u skartovaných zásilek (např. uvolnění z/přesun do karantény), jsou zde zbytečné, obsah je již smazán.
 • Stávající heslo v nastavení detekčních enginů (sandboxů) se již nezobrazuje, lze ho pouze změnit na nové.
 • V audit log záznamech skryta případná obsažená hesla (nahrazena řetězcem ***).
 • Úpravy JWT tokenů:
  • JWT tokeny posílané a uchovávané v prohlížečích jsou nyní šifrované (dříve pouze podepsané) a klient tak nemůže číst jejich obsah.
  • Zkrácena výchozí expirace autentizačních JWT tokenů (= platnost přihlašení při nečinnosti) z 60 na 30 min.
  • Zavedeno nové nastavení (Nastavení - Konfigurace - Bezpečnost) "Maximální životnost autentizačních JWT tokenů", které určuje, po jaké době je uživatel odhlášen i pokud je aktivní.
  • Zavedeno nové nastavení (Nastavení - Konfigurace - Bezpečnost) "Životnost JWT download tokenů", které určuje, jak dlouho se může pamatovat již zadané heslo zásilky.
 • Zrušen finální stav zásilky "nahrávání přerušeno" (UPLOAD_CANCELED) a nahrazen společným jednotným stavem "skartovaná" (CONTENT_DELETED).
 • Upraven vzhled některých částí aplikace pro lepší přehlednost.
 • Nové audit logy:
  • PACKAGE_SCAN_ENDS_WITH_ERROR, DETECTION_ENGINE_UNAVAILABLE, FILE_QUARANTINED, HIBP_QUERY_FAILED, TEMPORAL_USERS_DELETED, FILE_DELETED, FILE_UNDELETED, FILE_CONTENT_DELETED, PACKAGE_RECHECK_PLANNED, FILE_RECHECK_PLANNED, FILE_INTEGRITY_INVALID, CHECK_FILE_INTEGRITY_FAILED.
  • Podrobnosti viz: Seznam a popis jednotlivých typů Audit Log událostí.
 • Změna závažnosti logu PACKAGE_DOWNLOAD_UNAUTHORIZED_ACCESS z warning na info.

Opravy:

 • Při dlouhém nahrávání obsahu zásilky dochází k pravidelné obnově přihlášení, takže nemůže dojít k automatickému odhlášení v průběhu nahrávání a tím způsobené následné chybě.
 • Opraveno zobrazení uživatelů a dalších řetězců v audit logu a dalších místech, kde se zobrazoval navíc řetězec #časová-značka.
 • Řazení výsledků kontrol detekčních enginů v detailu souboru zásilky je nyní dle abecedy podle sloupce "Detekční nástroj".
 • Opraveno zobrazení barev u výsledků kontrol - žlutá by měla být konzistentní a vždy znamenat, že došlo k detekci, ale dle nastavení to neznamená blokaci a umístění do karantény, ale pouze notifikaci. (Dříve v některých případech i takové výsledky byly červené.)
 • Upravena hláška "Chyba ADFS" na "Chyba přihlášení", pokud se uživatel úspěšně přihlásí v ADFS, ale nemá přístup do SOFiE.
 • Opraveno parsování expirace licence u enginu Kaspersky 11.2.
 • Oprava nepřítomnosti atributu stavu licence v audit log záznamech LICENSE_INVALID.
 • Logo v náhledu Nastavení - Konfigurace - Vzhled se nyní lépe shoduje s tím, jak bude vypadat v horní liště.
 • Další různé opravy překlepů, textů, grafiky, apod.

Verze 1.6.0 (23. 4. 2021)

Nové funkce:

 • Podpora maďarštiny v uživatelském rozhraní a e-mailových notifikacích (v admin rozhraní nikoliv).
 • Vícefaktorové ověřování (MFA / 2FA) při prihlášení podporováno i pro uživatele z AD a ADFS (dříve pouze pro lokální).
 • Ve formuláři pro odeslání zásilky jsou zobrazeny aktuální nastavené limity pro maximální počty souborů a velikost.
 • Podpora funkce reset hesla i pro administrátory, pomocí e-mailu s instrukcemi a unikátním tokenem, obdobně jako u uživatelů. Aby fungovalo, musí mít administrátor vyplněn e-mail.
 • PDF report z FortiSandboxu s výsledky kontroly lze nyní zobrazit přímo v okně prohlížeče, není nutné soubor stahovat, ukládat a následně otevírat.
 • Zobrazení všech, včetně vnořených, MIME typů u souborů (pokud je zapnut v Nastavení detekce modul MIME). Například soubory archivů, Office dokumentů, PDF, aj. mohou mít další vnořený obsah různých MIME typů uvnitř. Toto je nyní zobrazováno v detailu souboru.
 • Podpora logování "user agenta" z hlavičky webových požadavků do audit logu. Lze zapnout v Nastavení - Konfigurace - Protokol aplikace - Logovat hlavičku User-Agent.

Drobné změny:

 • V seznamu uživatelů přidány sloupce "Datum vytvoření" a "Poslední přihlášení", podle kterých lze i řadit. To usnadňuje vyhledání a smazání starých a nepoužívaných uživatelských účtů.
 • Nové audit logy pro události: LICENSE_INVALID, LICENSE_VALID, APP_VERSION_CHANGED, PACKAGE_DOWNLOAD_UNAUTHORIZED_ACCESS, PACKAGE_DOWNLOAD_PACKAGE_NOT_FOUND, PACKAGE_DOWNLOAD_PACKAGE_EXPIRED. Podrobnosti viz: Seznam a popis jednotlivých typů Audit Log událostí.
 • V detailu zásilky ve frontě doplněna akce na předčasné ukončení kontroly (v seznamu akce byla, v detailu ne).
 • Automatická rotace log souborů modulu Kafka, aby nedocházelo k jejich nadměrnému růstu.
 • Vylepšení instalátoru (aktualizace komponent, LetsEncrypt nepotřebuje e-mail, oprava verze nginx pro CentOS8, OCSP stapling v nginx).
 • Upraveny parametry v e-mail šablonách. Zrušen parametr ${appTitle} a nahrazen parametry ${appName} a ${subjectPrefix} (které odpovídají Nastavení - Konfiguraci - Vzhled a Nastavení - Konfiguraci - E-mail prefix). V existujících šablonách bude provedena automatická náhrada původního parametru za nový, dle toho, zda je umístěn v předmětu (->subjectPrefix) nebo v těle (→appName). Odpovídajícím způsobem upraveny texty, ukázky, nápověda a související. Zvětšena maximální délka předmětu v šabloně ze 100 na 200 znaků.
 • Upraveno logování změn (zpřesnění) MIME typu. Dříve mohlo nastat dvakrát v závislosti na tom, zda změnu provedl "magic" nebo "content" detektor. Nyní nastane a je zalogováno maximálně jednou, ale s novými atributy upřesňujícími tuto změnu.
 • Aplikační webový server (Tomcat) poslouchá jen na localhost adrese (před ním je lokální nginx).
 • Aktualizace komponent (React, Ant Design, Tomcat, Meecrowave, aj.).
 • Drobné úpravy grafiky, ikon, aj.

Opravy:

 • Opraveno mazání XSRF cookie při zavření prohlížeče, ale neobnovení při znovu otevření, narozdíl od přihlášení, takže následně došlo po jakékoli akci k odhlášení z důvodu neplatnosti XSRF cookie. Nyní má stejnou platnost jako přihlášení.
 • Opraven "přeskakující" kalendář u editace expirace zásilky. Po pár vteřinách od změny měsíce docházelo k návratu zpět.
 • Opraveno mazání obsahu pole pro maximální velikost v nastavení DLP po několika vteřinách.
 • Další drobné opravy překlepů, textů, grafiky, apod.

Verze 1.5.5 (18. 3. 2021)

Drobné změny:

 • Aktualizován Apache Tomcat na verzi 9.0.43 a Apache Meecrowave na verzi 1.2.10.
 • Vylepšen skript pro odesílání diagnostických logů - přidána offline varianta s manuálním předáním logů.

Opravy:

 • Doplněna kompatibilita s novou ESET verzí 8. Pokud není zapnuta automatická aktualizace (při postupu přesně dle našeho instalačního návodu není), pak lze provést aktualizaci na novou verzi příkazem:
  /opt/eset/efs/bin/upd --perform-app-update

Verze 1.5.4 (25. 2. 2021)

Drobné změny:

 • Doplněn pomocný skript "offline-license.sh" pro manuální stažení a aktivaci trvalé licence z příkazové řádky.
 • Zlepšeno debug logování při problémech se získáním licence.

Opravy:

 • Opravena kompatibilita s FortiSandbox pro verzi 3.2.2+, kdy došlo ze strany Fortinetu ke změně API pro předávání větších souborů.
 • Opravena integrace na AD s využítím SSL (LDAPS). V systému je nutné přidat odpovídající certifikační autoritu mezi důvěryhodné.
 • Upraveno odesílání diagnostických logů - pokud neexistuje soubor s licencí (vytváří se automaticky při online aktivaci licence v aplikaci), zkusí se načíst licence z databáze - obsahuje potřebné informace k odeslání logů.
 • Zlepšeno chování při chybě při stažení podrobného reportu ze skenu souboru z FortiSandboxu. Nyní při chybě stažení reportu neselže celý sken, ten korektně doběhne, pouze je zalogována chyba a report není k dispozici.

Verze 1.5.3 (22. 2. 2021)

Opravy:

 • Opraveno chování při smazání odeslané zásilky uživatelem, pokud tato zásilka stále čeká na dokončení skenů obsahu. Zbývající skeny jsou nyní zrušeny a pokud některé povinné selhaly, již se donekonečna neopakují.
 • Opravena audit log zpráva pro některé neočekávané chyby FortiSandboxu. (INVALID_JSON_DATA, INVALID_REQUEST, UNSUPPORTED_VER)

Verze 1.5.2 (20. 11. 2020)

Opravy:

 • Drobná oprava velikosti zobrazení vyskakovacího okna s doplňujícími informacemi o FortiSandbox kontrole.

Verze 1.5.1 (20. 11. 2020)

Opravy:

 • Oprava chybného chování FortiSandbox API, kdy pro některé zip archivy (obsahující soubory s diakritikou v názvech), nevrací korektně výsledky. Upraveno na dotazování dle SHA otisku, čímž se problém v API obejde. Doporučená verze FortiSandbox je 3.2.1+.
 • Oprava BitDefender integrace, aby opět fungovala po aktualizaci BitDefenderu z cca 12. 11. 2020, která způsobila nekompatibilní změny.
 • Oprava načítání a ukládání FQDN z licence.

Verze 1.5.0 (14. 7. 2020)

Nové funkce:

 • Trvalé zásilky. Admin může pro vybranou zásilku vypnout expiraci, čímž se zásilka stane trvalou, dokud admin opět expiraci nezapne.
 • Podpora rozpoznávání IP adres klientů při provozu aplikace za proxy. Je třeba vyplnit adresu proxy v Nastavení - Konfigurace - Bezpečnost - Důvěryhodné proxy a proxy musí přidávat hlavičku X-Forwarded-For.
 • Nová práva pro uživatele, určující, zda mohou posílat jednotlivé typy zásilek (veřejné, interní, soukromé). Rovněž nové výchozí nastavení typu zásilky, pokud uživatel typ nezmění.
 • Nové právo pro uživatele, určující, zda mohou stahovat obsah zásilky bez znovu zadání svého přihlašovacího hesla. (Pokud je vypnuté, musí uživatel před každým stažením znovu zadat své heslo.)
 • Nastavení výchozích práv nových uživatelů, v Nastavení - Konfigurace - Výchozí nastavení uživatelů.

Drobné změny:

 • U úložišť, která nelze smazat, neboť jsou používána, je ikona koše neaktivní.
 • Akce u zásilek pro administrátory přesunuty do menu, které se zobrazí po klepnutí na ikonu ... .
 • Upraveno zobrazení ikon příznaků v seznamech.
 • Nové popisky typů zásilek přímo v aplikaci pro uživatele.

Opravy:

 • Administrátor si nyní může změnit svoje vlastní heslo i pokud nemá právo na správu administrátorů.
 • Při změně oprávnění uživatele se v audit logu již nezobrazuje prázdná změna "personalSettings".
 • Odesílání zásilek přes API nebralo v úvahu práva uživatele. Nyní již u uživatele bez práva odesílat zásilky nelze odesílat ani přes API.
 • Při zrušení kontroly zásilky ve frontě stejně doběhly všechny naplánované kontroly. Nyní se zbývající ještě nespuštěné kontroly přeskočí.
 • Drobné opravy textů a zobrazení.

Verze 1.4.4 (24. 6. 2020)

Opravy:

 • Oprava blokování / povolování obsahu na základě MIME typu, kdy některé typy byly zobrazeny jinak v detailu zásilky, než jak bylo nutné je vložit do blacklistu / whitelistu. (např. "application/x-dosexec" vs. "application/x-msdownload")

Verze 1.4.3 (5. 6. 2020)

Drobné změny:

 • Upraven instalátor: nové instalace mají ve výchozím stavu aktivní HSTS (HTTP Strict Transport Security). To znamená, že je možné k nim přistupovat pouze po https a s platným certifikátem.

Opravy:

 • Opraveno chybné párování e-mailu příjemce, pokud se neshodovala velikost znaků (Test@sofie.cloud vs. test@sofie.cloud). Velikost znaků v e-mail adresách nyní již nemá na výsledek vliv.
 • Oprava v instalátoru, kdy v nových instalacích nemusel jít zapnout vzdálený diagnostický tunel (chybějící soubor /root/.ssh/authorized_keys).
 • Drobná kosmetická oprava v profilovém menu uživatele a administrátora, kde chybně zůstávala zvýrazněná poslední použitá položka.

Verze 1.4.2 (30. 4. 2020)

Opravy:

 • Opravena chyba ve vyhodnocení výsledků kontroly FortiSandbox nástrojem, ke které mohlo dojít v některých specifických případech (např. mnoho souborů v archivech).
 • Již není povinné zadávat příjemce pro typ zásilky "Interní". Nyní se tedy z hlediska příjemců chová jako "Veřejná" zásilka, nikoli jako "Soukromá".

Verze 1.4.1 (24. 4. 2020)

Opravy:

 • Opravena nefunkční TOTP klíč pro vícefaktor v některých app na iOS (odstraněn znak = na konci).
 • Oprava zobrazení nerealizovaných výzev ve skartovaných zásilkách.
 • Opraveno několik překlepů v textech.

Verze 1.4.0 (15. 4. 2020)

Nové funkce:

 • Implementována podpora více-faktorové autentizace (2FA) pro uživatele i administrátory. Podporovány jsou faktory:
  • TOTP - podporuje např. Google Authenticator
  • FIDO2 (Webauthn) - podporuje např. Yubico 5
 • Režim provozu "pouze na výzvu". Anonymním (nepřihlášeným) uživatelům může administrátor v Nastavení - Konfigurace - Základní nastavení zakázat nahrávat zásilky, pokud nedostanou výzvu k nahrání od přihlášeného uživatele aplikace.
 • Nový režim přístupnosti zásilky "interní" ke stávajícím "soukromá" a "veřejná". Přístup k interním zásilkám budou mít všichni přihlášení uživatelé, kteří na ní získají odkaz.
 • Podpora "slepé kopie" pro přihlášené uživatele. Obdobně jako v e-mailech, mohou přihlášení uživatelé poslat zásilky skrytým příjemcům, kteří nebudou vidět v adresátech zásilky.
 • Adresář kontaktů pro uživatele s podporou skupin a nastavitelným automatickým ukládáním adresátů zásilek.
 • Podpora editace e-mailových šablon. Administrátor může upravit obsah rozesílaných notifikací v Nastavení - E-mailové šablony.
 • Podpora více datových úložišť (disků/svazků). Administrátor může konfigurovat v Nastavení - Úložiště. Umožní snadno přidat další svazek nebo disk, pokud by na stávajícím docházelo místo.
 • Administrátor může uživatelům nastavit (odebrat) následující práva:
  • povoleno přihlášení (vypnutí způsobí, že uživatel se nebude moci přihlásit)
  • povolen příjem zásilek (vypnutí způsobí, že na adresu uživatele nebude možné odeslat zásilku, jakoby neexistoval)
  • povoleno odesílání zásilek (vypnutí způsobí, že uživatel nebude moci odesílat zásilky, pouze přijímat)
 • Funkce pro vzdálenou diagnostiku aplikace. Admin může:
  • odeslat aplikační logy a data o instalaci na technickou podporu (neodesílají se uživatelská data ani data zásilek).
  • zapnout / vypnout reverzní SSH tunel pro vzdálený SSH přístup technické podpory.
 • Podpora pro Check Point SandBlast appliance. (dříve pouze cloud verze, nyní oboje)
 • V nastavení FortiSandbox lze vybrat, které z výsledků "vysoké riziko", "střední riziko", "nízké riziko", budou blokovány.

Drobné změny:

 • Do pravé části horní lišty aplikace přidána ikona s odkazem na dokumentaci.
 • Oficiální API dokumentace zde: https://docs.sofie.cloud/cs/api/v1/user/
 • Rozšíření API o některé funkce, viz API dokumentace.
 • Zásilky z archivu může administrátor obnovit, podobně jako smazané zásilky (z koše).
 • ZIP Archiv je možné vytvářet i pro zásilky v archivu (jsou přístupné pouze administrátorovi).
 • K audit logům přidán atribut "severity" dle syslog standardu.
 • Nový vzhled obrazovky Přehled pro administrátory, včetně grafů s informacemi o využití úložišť.
 • Nová načítací obrazovka (loading page) při prvním načítání aplikace, aby neproblikávala přihlášeným uživatelům anonymní část.
 • Nová info obrazovka, která se zobrazí, pokud není dostupný backend (upgrade, restart, aj.) a automaticky zmizí, jakmile již bude backend dostupný.
 • Podpora nové verze ESET 7. Stará verze ESET 4 zatím zůstává také funkční, ale již nebude nadále udržována a podporována.
 • Administrátor může v Nastavení - Konfigurace - Základní nastavení povolit stahovat soubory, které jsou v pořádku, ze zásilek v karanténě.
 • Pokud je nastaveno odesílání notifikace o umístění do karantény odesilateli zásilky (registrovanému), bude mu rovněž zaslána notifikace o uvolnění z karantény.
 • U všech souborů zásilek vyjmutých z karantény bude nastaven stav na "v pořádku". Jak u zásilek, tak u těch souborů, co původně v pořádku nebyly, bude zobrazen příznak indikující vyjmutí z karantény.
 • V seznamu souborů v detailu zásilky jsou ty, kvůli kterým je zásilka umístěna do karantény, tj. mají nějaký nález, umístěny nahoře.
 • Upraveno menu zásilek pro administrátora: přidány pohledy pro některé stavy, které byly dříve společné a jednotlivé stavy zařazeny jako podmenu hlavní položky menu Zásilky.
 • PDF report z FortiSandboxu přístupný ke stažení pod ikonou lupy, nejen dvojklikem.
 • FortiSandbox bez licence není brán jako nedostupný, ale jako dostupný, pokud jinak funguje.
 • Zlepšeny audit logy pro přeposlané zásilky, aby je bylo možné lépe dohledat.
 • Rozšíření audit logů pro zásilky v karanténě: zaveden nový atribut "detectionResults", který obsahuje pole všech důvodů, z kterých byla zásilka nebo soubor umístěna do karantény.
 • Zdokumentovány všechny audit log typy, viz: Seznam a popis jednotlivých typů Audit Log událostí
 • Interně přidán SID atribut k uživatelům pro lepší párování v AD a ADFS. Užitečné např. při přejmenování uživatele.
 • V rámci ověřování a aktualizace licence se na licenční server odesílá údaj o počtu uživatelů v aplikaci.
 • Upraveny některé texty / názvy pro sjednocení názvosloví v rámci aplikace a jasnější pochopení.
 • Zavedena 90ti denní retence aplikačních logů na serveru. Dříve bylo neomezeno a časem by zaplnilo disk.
 • Upraven yum repositář sofie - nastaven v systému na disabled. Sofie skript si ho v případě potřeby aktivuje. Nebude tak docházet k nečekaným updatům v rámci obecného yum update.
 • Upraveny (sjednoceny) výchozí hodnoty nastavení detekčních nástrojů po instalaci.
 • Nové nastavení v Nastavení - Konfigurace - E-mail: Ignorovat chyby certifikátu. Umožní odesílat e-maily po SSL/TLS i pokud zadaný e-mail server nemá platný certifikát.
 • Administrátor může sám sobě změnit heslo obdobně jako uživatel vpravo nahoře v liště pod ikonou svého profilu.
 • V Nastavení - Konfigurace - Omezení velikosti zásilek lze nastavit neomezeně Maximální velikost souboru v ZIP archivu, dříve bylo omezeno na max 1 GiB.

Opravy:

 • Odstraněny duplikované řádky detekce šifrovaného obsahu u některých ZIP archivů.
 • Oprava chyby interních detekčních nástrojů nad některými typy archivů (chyba knihovny: https://issues.apache.org/jira/browse/COMPRESS-479).
 • Opravy a vylepšení instalátoru a související dokumentace.
 • Opravy a úpravy ve filtrech zásilek uživatele (pokud není žádný stav zaškrtnut, nebere se na stavy při filtrování ohled, správně se filtrují vyžádané).
 • Doplněny texty a správné zobrazení audit logu FILE_CHECK_REPORT_ADDED.
 • Oprava prohozených audit log zpráv FILE_ARCHIVE_ADDED a FILE_ARCHIVE_UPDATED.
 • Oprava diskusage v sofie skriptu, aby fungoval i ve variantě se symlinkem na datový adresář.
 • Oprava dlouhého času rebootu serveru (doplněny potřebné závislosti v systemd skriptech).
 • Opravy v implementaci podpory paralelního zpracování úloh (např. AV skenů). Ve výchozím stavu se ale nepoužívá.
 • Opravy v pomocných AV skriptech (používaných detekčními nástroji) pro některé specifické situace. Doplněny debug aplikační logy AV detekčních nástrojů.
 • Opravena neošetřená výjimka, pokud není datové úložiště pro zásilky zapisovatelné.
 • Opravena výjimka znemožňující přihlášení, pokud byla vypnutá ochrana proti opakovanému přihlášení, došlo k mnoha neplatným pokusům a pak se ochrana opět zapnula.
 • Opraveny různé drobné chyby v některých formulářích (nefunkční křížek na zavření, smazání vyplněného obsahu z pole, apod.).
 • Doplněny některé chybějící texty a opraveny chyby v existujících.
 • Další drobné opravy ve vzhledu a formátování.

Verze 1.3.10 (10. 12. 2019)

Opravy:

 • Opraveno selhání některých kontrol souborů na FortiSandboxu (obvykle v případě, že název souboru obsahoval některé národní nebo speciální znaky).
 • Opraveno nefunkční zveřejnění zásilky od anonyma (nepřihlášeného uživatele) adminem, zásilka se tvářila jako veřejná, ale nebyla.

Verze 1.3.9 (20. 11. 2019)

Drobné změny:

 • Rozšířeno API pro aplikace třetích stran o:
  • zjištění detailů o zásilce (včetně výsledků kontrol, tj. např. jaké viry byly v souborech nalezeny)
  • při odesílání zásilky přes API možnost nastavit příznak "po kontrole smazat", který způsobí smazání souborů zásilky ihned po dokončení kontrol - vhodné pro aplikace využívající SOFiE pouze k bezpečnostním kontrolám souborů (podatelny, archivy, aj.)
 • Aktualizována dokumentace API - dostupná zde: https://docs.sofie.cloud/cs/api/v1/user/

Verze 1.3.8 (15. 11. 2019)

Opravy:

 • Oprava validace zadaných e-mailů příjemců zásilek (diakritika v e-mail adresách).
 • Zotavení ze stavu, kdy došlo k zaseknutí zásilky ve frontě, díky nevalidnímu e-mailu příjemce.

Verze 1.3.7 (15. 11. 2019)

Opravy:

 • Oprava chování při stahování reportu z FortiSandbox, ošetření stavu PDF_REPORT_NONEXIST.
 • Oprava logování při velmi dlouhých názvech souborů (limit 100 znaků zvýšen na 255).

Verze 1.3.6 (7. 11. 2019)

Drobné změny:

 • Zlepšeno logování FortiSandbox komunikace pro lepší možnosti ladění problémů.

Opravy:

 • Opraven problém nekonečně se opakující zaseklé kontroly souboru proti FortiSandboxu v některých specifických případech, kdy FortiSandbox vrátí neočekávanou chybu.
 • Doplněno rozpoznávání nového kódu možné chyby, kterou vrací FortiSandbox.

Verze 1.3.5 (6. 11. 2019)

Opravy:

 • Opraveno zpracování výstupu AV BitDefender, který se v posledních aktualizacích změnil. Tedy došlo k opravě načítání informací v sekci Nastavení - Nastavení detekce - BitDefender.

Verze 1.3.4 (25. 10. 2019)

Drobné změny:

 • Zlepšeno logování pro trasování některých potencionálních problémů.

Verze 1.3.3 (17. 10. 2019)

Drobné změny:

 • Upraveno ověřování uživatelů v Active Directory tak, aby se členství ve skupině zjišťovalo rekurzivně. Uživatel nyní již nemusí být přímo členem uvedené skupiny, ale může být v podskupině, která je ve skupině, v libovolné hloubce.

Opravy:

 • Doplněn chybějící audit log text pro log FILE_CHECK_REPORT_ADDED.

Verze 1.3.2 (16. 10. 2019)

Drobné změny:

 • Novou volbou v Nastavení - Konfigurace - Bezpečnost lze vypnout ochranu proti opakovanému hádání hesel, která zpožďuje další pokusy o přihlášení.

Opravy:

 • Opraveno ověřování uživatelů v Active Directory a upraven formulář pro jeho konfiguraci (rozšířen o výchozí doménu).
 • Opraveno zobrazení uživatelského rozhraní pro odeslání zásilky a výzvy v úzkém okně a další drobné optimalizace.

Verze 1.3.1 (3. 10. 2019)

Opravy:

 • Opravena chyba při mazání uživatelů s dlouhým uživatelským jménem.
 • Opraveno zobrazení ikony pro PDF reporty z FortiSandbox kontrol (na řádku s detaily o kontrolách pod souborem).
 • Dostupnost FortiSandbox v nastavení detekce již není ovlivněna stavem licence na FSA (i FSA bez licence může skenovat).
 • Oprava překlepu v textu.

Verze 1.3.0 (1. 10. 2019)

Nové funkce:

 • Instalátor a návod pro samostatné provedení nové instalace na vlastní server.
  • Dokumentace ZDE.
  • Automatické získání 30-denní trial licence pro 50 uživatelů pro nové instalace aplikace.
 • Detekční nástroje mají novou funkci pro zjištění stavu, tj. zda v dané instalaci aplikace fungují a lze je tedy využívat. Např. pokud není nainstalován AV ESET, nebude fungovat a nelze ho tak zapnout a používat. Rovněž je administrátorovi zobrazována sada dostupných informací o nástroji (např. expirace licence, poslední aktualizace signatur, aj.).
 • Mezi detekční nástroje přidána podpora BitDefender AV.
 • Nové API pro aplikace třetích stran umožňující automatizovaně odesílat zásilky. Dokumentace viz: http://sofie-api-docs.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com

Drobné změny:

 • U výsledků kontrol z FortiSandboxu lze stáhnout PDF zprávu s detaily.
 • V Nastavení - Konfigurace - Bezpečnost lze nyní nastavit hraniční skóre pro vyhodnocení reCAPTCHA a také zapnout logování reCAPTCHA výsleků.
 • V Nastavení - Konfigurace - Upozornění lze nyní zvolit, zda notifikace o uložení zásilky do karantény má přijít příjemci a/nebo odesílateli (jen registrovanému). Texty notifikací jsou pro ně odlišné.
 • V Nastavení - Nastavení detekce pro větší přehlednost rozděleno zobrazení detekčních nástrojů podle jejich kategorií na "Interní moduly", "Antiviry" a "Sandboxy".
 • Message-ID v generovaných e-mailech nyní obsahuje @FQDN. Mohlo by snížit šanci na vyhodnocení zpráv jako spam.
 • Zpřesnění MIME typů u souborů při použití detekčního nástroje "MIME" se nyní zapisuje do audit logu.
 • Úpravy a zlepšení v grafickém rozhraní (příjemci u zásilek, výsuvná okna s detaily, příjemci v audit logu, aj.).
 • Do audit log zpráv týkajících se uživatelů přidán atribut sAMAccountName z Windows AD, pokud je k dispozici (je aktivní AD/ADFS integrace a atribut je předáván aplikaci).
 • Notifikace pro obnovení hesla uživatele rozděleny na tři různé případy, kde každá tak má jiný text zprávy:
  1. uživatel si sám vyžádá obnovu zapomenutého hesla
  2. administrátor vyžádá obnovu hesla za uživatele
  3. administrátor založí nového uživatele a vyžádá nastavení prvního hesla
 • Šablony e-mail notifikací nyní obsahují zvlášť původní výchozí text a zvlášť upravený pro konkrétní instalaci (příprava na budoucí možnost editace v admin rozhraní).
 • Zobrazení platnosti licence v nastavení upraveno. Nyní se zobrazuje doba, do kdy je licence skutečně vystavena licenčním serverem. U licencí typu předplatné ale může dojít k přerušení platnosti dříve, pokud se nelze po 30 dní spojit s licenčním serverem.
 • Informace o licenci pro administrátora zobrazeny rovněž na "Dashboardu".
 • Veřejné zásilky jsou v seznamech označeny ikonou.
 • Admin může změnit zásilku ze soukromé na veřejnou.
 • Podpora paralelního zpracování více úloh (např. AV skenů) najednou. Jde o speciální nastavení pouze v konfiguračním souboru.
 • Zrušeno nastavení FQDN, nyní se přebírá automaticky z licence / instalátoru, protože se musí s licencí shodovat.
 • Doplněna kontrola použitého FQDN v (Host) hlavičce http požadavku. Pokud se neshoduje s licencí, aplikace se chová jako v demo režimu (většina je pouze pro čtení).
 • Zrušen audit log záznam pro změnu LICENSE_CACHED (probíhá pravidelně automaticky a plnilo logy).
 • Shell skript "sofie update" při úspěšné aktualizaci vypíše výsledek aktualizace.
 • Navýšen limit na počet otevřených souborů (deskriptorů) aplikací v systému z výchozí hodnoty (4 tisíce) na 32 tisíc. V běžném provozu aplikace by již nemělo hrozit jeho vyčerpání.

Opravy:

 • Opravena detekce MIME typů obsahujících v názvu znakovou sadu (např. ffc.bat=application/x-bat; charset=ISO-8859-1).
 • Oprava chybných názvů souborů s diakritikou při ukládání.
 • Opravy různých grafických nedostatků ve webovém rozhraní a chybných textů.
 • Pokud se liší deklarovaná velikost souboru od skutečně nahraného, je vrácena chyba (dříve nebylo ošetřeno).
 • Prodloužena doba čekání při zpracování zpráv v interní frontě, což by mělo předejít ve speciálních případech zaseknutí v nežádoucím stavu.
 • Oprava výsledku při chybě AV.
 • Opraven chybný JSON výstup z AV skriptů ve specifických případech.
 • Opraveno spouštění po-instalačního skriptu "sofie.sh".
 • Doplněny chybějící závislosti rpm balíčku sofie.
 • Migrace databáze při aktualizaci na novou verzi by již neměla přeskakovat žádné kroky.
 • Opravena kontrola práv při stahování souborů zásilky.
 • Opravena možná chyba při nahrávání souborů zásilky za specifických okolností (kombinace rušení uploadu v určitém bodě a opakování).
 • Doplněno uzavírání souborů po dokončení MIME kontroly, aby nedocházelo k vyčerpání maxima otevřených souborů.

Verze 1.2.3 (28. 6. 2019)

Opravy:

 • Oprava migrace na verzi 1.2, kde nastavení nově zavedeného vlastního prefixu pro emaily se převezme z názvu aplikace. Nedojde tak ke změně tohoto prefixu po upgrade na 1.2, pokud byl vlastní název aplikace používán.

Verze 1.2.2 (26. 6. 2019)

Opravy:

 • Oprava v kontrole přístupu uživatele k zásilce, kdy ve specifických případech (v nastavení povolena celá doména a mezi příjemci obsažen ještě neexistující uživatel) skončila výjimkou a zobrazením hlášky "500 Internal server error" uživateli.

Verze 1.2.1 (21. 6. 2019)

Opravy:

 • Opravena migrace práv administrátorů, kde u verze 1.2.0, měl pouze administrátor "admin" všechna práva a ostatní žádná. Nyní mají po migraci všichni administrátoři všechna práva (tj. stejný stav jako před verzí 1.2).
 • Oprava parsování boolean hodnoty "disallowedAdminDataAccess" z licence.
 • Úprava CheckPoint API - ošetření výjimek.
 • Opraveny drobné chyby v textech a doplněny některé chybějící EN texty.


Verze 1.2.0 (12. 6. 2019)

Nové funkce:

 • Integrace licencování. Aplikace od této verze vyžaduje platnou licenci pro FQDN konkrétní instalace na licenčním serveru, jinak běží jen v omezeném režimu (demo režim, většina read only).
 • Ochrana před "phishingem" nepřihlášených uživatelů - anonym už nemůže zadat jako svůj e-mail adresu existujícího registrovaného uživatele nebo z domény zadané v nastavení.
 • V nastavení přidány minimální požadavky na sílu hesla.
 • Implementace nového detekčního sandbox enginu: CheckPoint Sandblast cloud přes cloud API.
 • Implementace nového detekčního AV enginu: Sophos.
 • Soukromé a veřejné zásilky - registrovaný uživatel si může zvolit, zda odesílá soukromou (přístupnou pouze vyjmenovaným příjemcům) nebo veřejnou (přístupnou všem co mají odkaz) zásilku. Zásilky od nepřihlášených uživatelů jsou automaticky soukromé.
 • Zavedeny role a práva administrátorů. U každého administrátora je možné zapnout nebo vypnout následující práva:
  • "správa administrátorů" (admin management) = může vytvářet, upravovat a mazat administrátory, včetně změn jejich hesel a nastavení jejich oprávnění - výchozí administrátor "admin" má vždy toto právo nastaveno a nelze mu ho odebrat.
  • "správa uživatelů" (user management) = může vytvářet, upravovat a mazat uživatele.
  • "přístup k seznamům a meta datům zásilek" (package access) = může procházet a prohlížet zásilky, nikoliv stahovat jejich data.
  • "přístup k souborům zásilek" (file access) = může stahovat data (soubory) zásilek - vyžaduje právo package access.
  • "správa zásilek" (package management) = může zásilky vyřazovat z karantény, mazat a obnovovat smazané (všechny admin akce nad zásilkami) - vyžaduje právo package access.
  • "přístup k logům" (log access) = má přístup do audit logu a do nastavení syslogu.
  • "nastavení aplikace" (application settings) = může provádět vše s výjimkou výše uvedeného, tj. zejména veškeré zbývající nastavení.
 • Nový režim funkce, kdy žádný admin nemá přístup k datům zásilek a nemůže si ho ani nijak přiřadit. Nastavuje se jako atribut v rámci licence (= dohodou se Sonpo).
 • "Forwarding" zásilek - zásilku je, obdobně jako e-mail, možné dále přeposlat. Nelze přitom ale přidávat nové soubory.
 • Pro zásilky čekající na kontrolu byla přidána do nastavení expirace a rovněž je může administrátor vyřadit z fronty ručně. Zásilka se přesune dále dle aktuálních výsledků kontrol a nastavení detekčních enginů (zejména zda jsou povinné). Přidán nový admin pohled "fronta zásilek", kde jsou tyto čekající zásilky vidět.
 • Nové vyhledávací pole v seznamu uživatelů - admin může v seznamu uživatele vyhledávat.
 • Nový zastřešující rpm balíček "sofie" (ostatní balíčky, "sofie-web, sofie-worker, sofie-scheduler", má v závislostech) - obsahuje systemd skript pro správu aplikace a služeb (spouštění, zjištění verze, záloha, update na novou verzi, ...). Usnadní případné instalace a aktualizace prováděné přímo zákazníkem nebo partnerem.

Drobné změny:

 • Lepší chování při odhlášení administrátora na pozadí (zobrazuje "loading").
 • Při překročení počtu uživatelů oproti licenci se aplikace přepne do omezeného režimu (demo režim, většina read only).
 • V nastavení e-mailu přidána možnost nastavit vlastní prefix předmětu emailů, tj. je nyní odděleně od nadpisu oken v nastavení vzhledu.
 • V nastavení vzhledu přidán vlastní volitelný textový nadpis, který se bude zobrazovat v aplikaci uprostřed horní lišty.
 • Při založení nového lokálního uživatele administrátorem je mu ve výchozím stavu automaticky poslán token na nastavení nového hesla. Toto lze v dialogu při zakládání vypnout.
 • Nové nastavení: doba expirace tokenů na reset hesla odesílaných automaticky při založení uživatele a také administrátorem.
 • Akce ze seznamu zásilek jsou k dispozici také v detailu konkrétní zásilky (vpravo nahoře).
 • U soukromých zásilek je možné odebírat příjemce a tím jim dodatečně odebrat přístup k zásilce.
 • Administrátorovi s přístupem k souborům (file access) povoleno stahovat zásilky ve všech stavech.
 • Administrátor s právem na správu zásilek (package management) může smazat zásilku ve všech stavech - umožní např. uvolnit místo obsazené velkou zásilkou.
 • V seznamech zásilek zobrazována celková velikost zásilky a počet souborů.
 • Validace délky textových polí, webové rozhraní nedovolí zadat delší řetězec, než je pro danou hodnotu správně.
 • Administrátor může vytvářet a stahovat archiv u smazaných čistých zásilek ("v koši").
 • Přidáno nastavení časové zóny pro e-maily. Časy uvedené v e-mailech (např. expirace tokenu pro reset hesla) budou v této zóně a ne UTC jako doposud.

Opravy:

 • Oprava textu v nastavení pro expiraci čistých zásilek.
 • Opraveno zobrazování dlouhých "change log" záznamů v audit logu.
 • Omezena délka zprávy v aplikačním logu pro konfigurační parametry s velmi dlouhým obsahem (např. logo).
 • Opravena audit log zpráva pro selhání při kontrole souborů.
 • Opraveno řazení souborů v zobrazení zásilky - nyní je podle abecedy.
 • Opraveno/doplněno hlášení neočekávaných chyb serveru (včetně neodpovídajícího serveru) ve webovém rozhraní.
 • Zakázáno vkládání iframe.
 • Upraven/opraven systém zadávání a editace hodnot včetně jednotek velikosti.
 • Oprava chování detekce MIME, DLP a šifrovaného obsahu - chyba advanced parseru (např. že v doc není rozpoznána doc struktura) už není vyhodnocena jako selhání kontroly.
 • Fonty jsou nyní lokální součástí aplikace, nestahují se online z Internetu. Webové rozhraní tak bude dobře fungovat, i pokud nebude dostupný Internet v prohlížeči, kde se aplikace otevře.
 • Zadaná hesla v nastavení již nelze po uložení znovu zobrazit při další editaci.
 • Oprava chování formuláře s nahráním zásilky, pokud nějaká proxy v cestě zablokuje upload. Uživateli se zobrazí chyba a nezůstane navždy probíhající nahrávání zásilky.
 • Úprava a zrychlení upload formuláře, lepší a rychlejší práce s velkým množstvím souborů v jedné zásilce.
 • Oprava selhání některých kontrol větších souborů na FortiSandboxu z důvodu timeoutu odpovědi.
 • Oprava selhání kontrol velkých souborů na FortiSandboxu z důvodu nedostatku paměti.
 • U uživatelů z AD/ADFS zrušeny neplatné akce (změna hesla, token pro reset hesla).
 • Oprava chybného chování při kombinaci nastavení nepovinný detekční engine a vypnutém nadlimitní jako čisté (opraveno umístění mezi čisté při překročení limitu velikosti).
 • Úprava konfigurace syslogu se projeví hned a nikoli až po restartu. Příliš dlouhé řetězce (>1000) jsou pro syslog zkráceny, aby nedocházelo k překročení rozumné velikosti zpráv.
 • Různé opravy a úpravy textů, včetně e-mailů.
 • Zamezeno vytváření audit log zpráv o změně, pokud ve skutečnosti k žádné změně nedošlo (např. když se provádí editace, ale výsledné uložené hodnoty jsou stejné, jako byly původní).
 • Uživatel při přístupu k vlastní zásilce nebo žádosti, ke které nastavil heslo, toto heslo nemusí sám zadávat.
 • Oprava vícenásobného odesílání stejných notifikačních emailů a audit logů o výsledku kontrol.
 • Opravy v přidávání příjemců.
 • Odstraněno nastavení admin cesty v URL. Toto nastavení v aplikaci totiž nestačí, je nutný ještě zásah do nginx konfigurace a změnou tak mohl administrátor aplikaci dostat do nekonzistentního stavu. Úpravu nyní může po dohodě provést administrátor serveru ručně.
 • Oprava o 5 min zkrácené expirace tokenu pro reset hesla (technicky je nyní o 5 min delší než je uvedeno - rezerva na různá zdržení a nepřesnosti času).

Verze 1.1.7 (6. 6. 2019)

Drobné změny:

 • Nové nastavení v sekcí vzhled: výběr úvodní stránky mezi anonymním uploadem a přihlašovacím dialogem.
 • Upraven přihlašovací dialog.

Verze 1.1.6 (1. 5. 2019)

Drobné změny:

 • Pro uživatele z ADFS je generován do notifikačního emailu o nové zásilce speciální odkaz, který umožní automatické přihlášení uživatele přes ADFS.

Opravy:

 • Oprava přesměrování pohledu na zásilku po rozkliknutí odkazu bez přihlášení a následném přihlášení.
 • Oprava textu chyby v dialogu informujícím o nepřístupnosti zásilky pro anonymní uživatele. Navedení a doplnění odkazů na přihlášení.

Verze 1.1.5 (23. 4. 2019)

Drobné změny:

 • Možnost zobrazit ikonou oka zadané heslo pro zásilku/výzvu.

Opravy:

 • Oprava designu formuláře pro zásilku na výzvu (na úzkém zobrazení (mobilu) nefungovalo dobře).

Verze 1.1.4 (23. 4. 2019)

Opravy:

 • Oprava generování odkazu pro ADFS login (někdy docházelo k použití http místo https).

Verze 1.1.3 (20. 3. 2019)

Opravy:

 • Opravena nefunkční změna loga.

Verze 1.1.2 (17. 3. 2019)

Drobné změny:

 • V integraci na AD zrušena možnost pouze kontrolovat existenci uživatelů bez ověření hesla při přihlášení.
 • Lepší řešení polí pro nastavení velikostí (zavedení jednotek kiB, MiB, GiB).
 • Doplnění chybějícího odesilatele výzvy v emailové notifikaci k výzvě i ve webovém formuláři reakce na výzvu.

Opravy:

 • Opraveno nefunkční stažení ZIP archivu u nových instalací.
 • Opraveno nastavení funkce archivu zásilek.
 • Oprava validačních zpráv při zadání neplatných hodnot v nastavení.
 • Kontrola, zda nastavení expirace zásilky je mezi min a max povolenou hodnotou v nastavení.
 • Při dodatečné úpravě zásilky je možné nastavení doby platnosti dle maxima v nastavení a to počítáno od doby původního odeslání zásilky.
 • Oprava zobrazení a práce s poznámkami, včetně možnosti zaseknutí zásilky ve stavu čekání na kontrolu za specifických okolností.
 • Vynuceno okamžité odhlášení uživatele i admina na straně serveru, pokud byl jeho účet v nastavení smazán.
 • Oprava vzhledu tabulky se seznamem zásilek v admin pohledu.
 • Opraveno ořezávání prvního a posledního sloupce v grafu na stránce Přehled/Dashboard u administrátora.
 • Opraveny chybějící audit log zprávy u některých neúspěšných přihlášení uživatele.
 • Oprava vyrovnávací paměti hodnot nastavení, kdy nové nastavení se díky ní nějakou dobu neprojevilo.
 • Oprava nefunkčního nastavení velikosti s novými jednotkami v IE11.
 • Další drobné opravy vzhledu.
 • Opraveny další drobné chyby v sekci nastavení.

Pozn.: První řádně testovaná verze od zavedení verzování a tedy vhodná k produkčnímu nasazení. (což by mělo platit pro všechny budoucí vydané verze)


Verze 1.1.1 (8. 3. 2019)

Opravy:

 • Opraveno nefunkční odeslání zásilky.

Verze 1.1.0 (7. 3. 2019)

Nové funkce:

 • Přepracována sekce nastavení pro administrátory, aby byla pochopitelná a použitelná bez studia dokumentace.

Drobné změny:

 • Úpravy vzhledu - označení zásilek ikonami různých stavů.
 • Integrováno číslo verze (do nastavení - základní nastavení).

Opravy:

 • Oprava možného zjištění existujících účtů při přihlášení.
 • Oprava možného nahrání prázdné zásilky nebo záporně velikých souborů přímo přes REST API.
 • Oprava stavu, kdy chybná přihlášení uživatelů z AD nebyla omezena na množství v čase, jako ostatní.
 • Pole v nastavení reCaptcha nejsou povinná ale volitelná.
 • Upraveny výchozí hodnoty v konfiguraci.
 • Doplněn chybějící uživatel u některých audit log záznamů.
 • Oprava některých neprovedených ale do audit logu zaznamenaných akcí při nepovedeném přihlášení.
 • Opravy textů a jejich překladů.
 • Opravy dalších drobných chyb.

Verze 1.0.0 (25. 2. 2019)

První verze označená číslem. Nebyla nikdy veřejně vydána. Slouží jako startovní bod evidence změn. Tato verze není vhodná k nasazení na produkci.

Kde zjistit běžící verzi aplikace

Administrátor si může aktuální běžící verzi aplikace zobrazit v: Nastavení → Konfigurace (dříve Nastavení) → Základní nastavení → Verze aplikace: 1.2.2-545.

Dále je potom verze přítomna v hlavičce všech stránek (tj. je třeba zobrazit zdrojový kód stránky) pod meta tagem s jménem Build, např.: <meta name="Build" content="1.2.2-545 (2019-06-26 11:32:20)"/>.

Informace k verzování

Číslo verze se skládá z třech číslic X.Y.Z, např. 1.28.5. Ty mají následující význam:

 • Poslední číslice (Z) se navýší, pokud dochází k opravám či drobným akutním úpravám v již vydané ostré verzi (tzv. hotfix).
 • Prostřední číslice (Y) se navýší, pokud se z vývoje vydává nová ostrá verze s novými funkcemi (tzv. release).
 • První číslice (X) se normálně nenavyšuje a je vyhrazena pro zvláštní případy (zásadní úpravy).